سهراب قسم می دهد.........

نه تو می مانی ونه اندوه

ونه هیچیک از مردم این آبادی..

به حباب نگران لب یک رود قسم..

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

غصه هم میگذرد

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز

/ 1 نظر / 3 بازدید
مریم روستا

سلام بر پوران عزیز خوبی خانوم؟ کیف احوال؟ چه می‌کنی؟ چه خبر؟ این ور آبی یا اون ور؟ یه رد پایی از خودت بذار با وفا! [گل]